ICT u nastavi-školska obuka

Dijana Milošević

RAD SA ALATNOM TRAKOM


Rad sa alatnom trakom

IZBORNICI

Alati omogućavaju konstrukciju novih objekata korišćenjem miša. Alati se aktiviraju ili deaktiviraju klikom na određenu ikonu iz alatne trake. Klikom na malu strelicu u desnom donjem uglu ikone čime otvara se grupa svih srodnih alata. Drugi način biranja alata je korištenjem izbornika Alati.

Alati za pomicanje
Alati za tačku
Alati za linije
Posebni alati za pravu
Alati za mnogougao
Alati za kružnicu i luk
Alati za konike
Alati za mjerenje
Transformacijski alati
Posebni alati za objekat
Akcijski alati
Opšti alati
Korisnički alati

Kliknite na mali crveni trougao u uglu ikone da bi se prikazale sve skupine alata

PRIKAZ

NAZIV

OPIS

ALATI ZA POMICANJE

 pom

Pomicanje objekata

Klikom na alat, a zatim na određeni objekat, pomičemo objekte po radnoj površini na željeno mjesto.Pomicanje objekata je moguće samo ako su nezavisni.Ukoliko želite istovremeno označiti više objekata držite pritisnutu tipku Ctrl dok ih označavate mišem.
 rot

Rotacija oko tačke

Klikom na alat (ikonicu na alatnoj traci), zatim na određenu tačku (centar rotacije) oko koje želite rotirati objekat, nakon čega klikom na objekat rotiramo objekat do željenog položaja.
 zapis tablica

Zapis u tablicu

Ovaj alat omogućava pomicanje objekta i bilježenje niza njegovih vrijednosti u tabličnom prikazu. Koristi se za brojeve, tačke i vektore.

ALATI ZA TAČKU

 novatačka

Nova tačka

Klikom na alat, a zatim na grafički prikaz konstruišete  novu tačku.
 tačka na obj

Tačka na objektu

Kako biste konstruisali tačku koja pripada nekom objektu, kliknite prvo na alat a zatim na objekat. Tako napravljenu tačku možete pomicati alatom Pomicanje, ali samo po objektu.
 priveži tačku

Priveži / Odvoji tačku

Kako biste privezali tačku za putanju ili područje kliknite na nezavisnu tačku a zatim na putanju ili područje. Od tog trenutka, tačka će se moći pomicati jedino pomoću alata Pomicanje, ali samo duž putanje ili unutar područja. Kako biste odvojili tačku koja je definisana kao tačka putanje ili područja, kliknite na tačku dok je označen ovaj alat. Tačka će postati nezavisna.
 presj

Presjek dva objekta

Određivanje presjeka dva objekta klikom na alat, zatim na objekte.
 poloviste

Središte ili centar

Kliknite na alat a zatim na dvije tačke kako biste dobili njihovo središte.
 KOMPL

Kompleksni broj

Kliknite na Grafički prikaz i dobit ćete novi kompleksni broj. Vrijednost kompleksnog broja će biti zadana kada otpustite tipku miša.

ALATI ZA LINIJE

 prava dv.tac

Prava kroz dvije tačke

Klikom na alat a zatim na dvije određene tačke konstruišete pravu određenu tim tačkama.
 dduz

Duž određena dvijema tačkama

Klikom na alat i na dvije određene tačke konstruišete duž određenu tim tačkama.
 duz

Duž zadane dužine

Uzeti alat Dužina zadane dužine iz tačke. Kliknuti negdje na površ za crtanje i u dijaloški okvir upisati dužinu stranice.
 polup

Poluprava kroz dvije tačke

Klikom na alat a zatim na određene tačke tražene poluprave konstruišete polupravu.
 IZL.LIN.

Izlomljena linija

Izaberite sukcesivno najmanje tri tačke kao vrhove izlomljene linije i ponovo kliknite na početnu tačku kako biste završili konstrukciju otvorene izlomljene linije.
 vektor

Vektor određen dvijema tačkama

Klikom na alat i odabirom početne i krajnje tačke vektora konstruišete vektor.
 vektor iz tačke

Vektor iz tačke

Ovaj alat koristi se kada je potrebno nacrtati vektor jednak već nekom postojećem vektoru iz određene tačke. Odaberemo tačku, a zatim vektor.

POSEBNI ALATI ZA PRAVU

 norm

Normala

Konstrukcija normale na pravu iz date tačke. Kliknuti na alat, zatim na odabranu tačku pa na odabranu pravu ili obrnuto.
 parallel_line

Paralela

Konstrukcija paralelne prave datoj pravoj kroz datu tačku. Kliknuti na alat, zatim na odabranu tačku pa na odabranu pravu ili obrnuto.
 simetrala duži

Simetrala duži

Kliknuti na alat, a zatim na krajnje tačke date duži, ili na samu duž.
 simetrala ugla

Simetrala ugla

Kliknuti na alat, zatim na tri tačke koje određuju ugao. Voditi računa o redoslijedu i orijentaciji.
 TANG

Tangente

Tangente na konike možete izraditi na nekoliko načina Odabir tačke i konike c daje sve tangente na c koje prolaze kroz A.Odabir prave m i konike c daje sve tangente na c koje su paralelne sa pravom m.Odabir tačke A i funkcije f daje sve tangente od f u diralištu s apscisom x = x(A). Odabir dviju kružnica c i d daje sve zajedničke tangente ovih dviju kružnica (najviše 4).
 POLARA

Polara ili konjugovani prečnik

Ovaj alat daje polaru, odnosno konjugovani prečnik konike odabirom tačke i konike ili dobit ćete polaru
 PRAVAC REGRESIJE

Pravac regresije

Pravac regresije za zadani skup tačaka možete konstruisati na sljedeće načine:kreiranjem područja odabira kojim obuhvatite sve tačke ili odabirom liste tačaka.
 LOKUS

Lokus

Najprije odaberite tačku Q koja opisuje lokus. Potom kliknite na tačku P o kojoj je tačka Q zavisna. Napomena: tačka P je tačka na nekom objektu (prava, duž, kružnica…)

ALATI ZA MNOGOUGAO

 mnogougao

Mnogougao

Klikom na alat a zatim na tačke mnogougla redom sve do početne konstruišete mnogougao.
 pravilan mnogoug

Pravilan mnogougao

Odabirom dvije tačke i upisom broja n u dijaloško polje dobit ćemo pravilni n-tougao.
 kruti mn

Kruti mnogougao

Odaberite sukcesivno najmanje tri nezavisne tačke koje će biti vrhovi mnogougla i zatim ponovno kliknite na početnu tačku kako biste završili mnogougao. Dobiveni mnogougao će zadržati svoj izgled: moći ćete ga jedino pomicati i rotirati pomoću vrhova.
 vekt mnog

Vektorski mnogougao

Sukcesivno odaberite najmanje tri nezavisne tačke koje će biti vrhovi mnogougla. Kliknite ponovno na prvu tačku kako biste zatvorili mnogougao. Rezultirajući mnogougao zadržat će oblik kada se početna tačka povlaći, no ostale vrhove (za razliku od krutog mnogougla) možete pomicati i tako mijenjati oblik mnogougla.

ALATI ZA KRUŽNICU I LUK

 kruz

Kružnica određena središtem i jednom tačkom

Klikom na alat i odabirom centra i tačke koja pripada kružnici konstruišete kružnicu određenu centrom i jednom tačkom na kružnici.

Kružnica određena središtem i poluprečnikom

Odabirom tačke odredite centar, a u otvoreno dijaloško polje unesite dužinu poluprečnika.
 šestar

Šestar

Odaberite duži ili dvije tačke da biste zadali poluprečnik. Tada kliknite na tačku koja bi trebala biti centar nove kružnice.
 kružnica 3 tačke

Kružnica kroz tri tačke

Klikom na alat a zatim na određene tri tačke kružnice konstruišete kružnicu određenu trima tačkama.
 polukružnica

Polukružnica određena dvijema tačkama

Klikom na alat, zatim na određene dvije tačke konstruišemo polukružnicu.
 kružni luk

Kružni luk određen središtem i dvijema tačkama

Odaberete središte, zatim početnu tačku luka, a zatim tačku kojom je određena dužina luka.
 luk opisan trima tač

Luk opisan trima tačkama

Klikom na alat, zatim na date tri tačke kojima je određen traženi luk
 kružni isječak središt. i 2 tačke

Kružni isječak određen središtem i dvijema tačkama

Nakon klika na alat odaberete središte, zatim početnu tačku luka, a zatim tačku kojom je određena dužina luka.
 isječak luka 3 tačke

Isječak luka opisanog trima tačkama

Odabirom tri tačke dobija se kružni isječak koji pripadakružnom luku kroz te tri tačke.

ALATI ZA KONIKE

 ELIPSA

Elipsa

Klikom na alat, a zatim na odabrana dva žarišta elipse i treću tačku koja pripada elipsi, konstruišete traženu elipsu.
 HIPERB

Hiperbola

Klikom na alat, a zatim na odabrana dva žarišta hiperbole i treću tačku koja pripada hiperboli, konstruišete traženu hiperbolu.
 PARABOLA

Parabola

Odabirom tačke i direktrise konstruišete parabolu
 KONIKA

Konusni presjek kroz pet tačaka

Odabirom pet tačaka kreirate koniku kroz njih.

ALATI ZA MJERENJE

 UGAO

Ugao

Ovaj način daje ugao između: tri tačke, dvije duži, dvije prave, dva vektora ili sve unutrašnje uglove mnogougla. Klikne se na odabrane objekte. Svi ovako dobijeni uglovi nalaze se u intervalu od 0 do 180º. Za nadopunu do punog ugla, potrebno je uključiti tu mogućnost u dijaloškom prozoru Svojstva.
 UGAO ZAD VEL

Ugao zadane veličine

Nakon odabira dvije tačke otvara se dijaloško polje u koje se upisuje veličina ugla.
 UDALJENOST

Rastojanje (udaljenost)

Ovim alatom dobit ćemo udaljenost između dvije tačke, dvaje prave ili tačke i prave i istovremeno dinamični tekst na grafičkom prikazu. On također daje dužinuduži, obim kružnice ili mnogougla.
 površina

Površina

Ovaj alat daje površinu mnogougla, kružnice, elipse, kao dinamični tekst u geometrijskom prozoru
 NAGIB

Nagib

Ovaj alat daje nagib prave kao dinamični tekst u geometrijskom prozoru
 IZRADI LISTU

Izradi listu

Grafički prikaz:U grafičkom prikazu, jednostavno prevucite sivi pravokutnik preko objekata koje želite u listi. Tada kliknite na alat kako biste napravili listu iz označenih objekata.Tabelarni prikaz:U tabelarnom prikazu, označite skup ćelija. Tada kliknite na alat i otvorit će se dijaloški okvir za naziv, izmjenu (poretka i zavisnosti objekata) i kreiranje liste iz označenih objekata.

TRANSFORMACIJSKI ALATI

 osna simetrija

Osna simetrija

Odaberite objekat, a potom kliknite na pravu (osu simetrije). Dobijate osno simetričan objekat datom
 CENTR SIM

Centralna simetrija

Odaberite objekat, a potom kliknite na tačku koja predstavlja centar simetrije. Dobijate centralno simetričnu sliku datog objekta.
 INVERZIJA

Inverzija u odnosu na kružnicu

Ovaj alat omogućava inverziju tačke u odnosu na kružnicu. Izaberite tačku kojoj želite kreirati inverznu a zatim kliknite na kružnicu inverzije.
 rotacija za ugao

Rotacija oko tačke za ugao

Odaberite objekat koji ćete rotirati, a zatim kliknite na tačku koja će biti središte rotacije. U otvoreno dijaloško polje upišite ugao rotacije.
 vektor iz tačke

Translacija za vektor

Ovaj alat omogućava translaciju objekta za dati vektor. Odaberite objekat i kliknite na vektor.
 RASTEZANJE

Rastezanje objekta iz tačke za faktor

Odaberite objekat, a zatim kliknite na tačku koja će biti središte homotetije. Otvara se dijaloško polje u koje se upisuje faktor rastezanja.

POSEBNI ALATI ZA OBJEKAT

 UMETANJE TEKSTA

Umetanje teksta

Klikom na alat, a zatim klikom na grafički prikaz izradit ćete novi tekst na tom mjestu, a klikom na tačku izradit ćete tekst čiji je položaj vezan uz tu tačku. Nakon toga, otvara se dijaloško polje u koje možete unositi tekst.
 UMETNI SLIKU

Umetanje slike

Ovaj alat omogućava umetanje slika u konstrukciju. Klikom na grafički prikaz odredili ste položaj lijevog donjeg ugla slike. Klikom na tačku odredili ste tačku za koju se vezuje lijevi donji ugao slike. Nakon toga pokaže se dijaloški okvir za otvaranje datoteka u kojem odabirateželjenu sliku.
 olovka

Olovka

Alat Olovka omogućava korisniku da piše ili crta slobodnom rukom po grafičkom prikazu. Kako biste dodali bilješku pisanu slobodnom rukom, odaberite područje na grafičkom prikazu, nacrtajte prvo pravougaonik pomoću alata pomicanje, ili označite sliku na kojoj ćete crtati.Zadana boja olovke je crna, no svojstva olovke (boju, stil i debljinu) možete mijenjati koristeći traku za stil, označivši prvu ikonicu u traci Grafičkog prikaza.Brisanje:Kako biste brisali djelove vaših bilješki koje ste napravili u grafičkom prikazu pomoću alata Olovka, pritisnite i držite pritisnutu desnu tipku miša dok ga pomičete preko bilješki koje želite izbrisati. Brisanje je gotovo kada otpustite tipku miša.
Ako želite izbrisati sliku u koju je vaš prostoručni crtež spremljen, morate aktivirati pomoćne objekte u algebarskom prikazu. Tamo treba pronaći naziv slike, desnom tipkom miša označite naziv slike i iz padajućeg izbornika i izaberite Izbriši.
 lik prostoručno

Oblik slobodnom rukom

Ovaj alat omogućava skiciranje funkcije ili geometrijskog objekta
 VEZA IZMEĐU OBJEKATA

Veza između dva objekta

Označite dva objekta kako biste dobili informaciju o njihovom međusobnom odnosu
 kalkulator vjerov

Kalkulator vjerovatnoće

Klikom na ovaj alat otvara se dijaloški okvir za izračunavanje i grafički prikaz raspodjele vjerovatnoće.Kako bi promijenili raspodjelu, otvorite padajući izbornik i izaberite željenu raspodjelu s liste. Tada prilagodite parametre raspodjele u odgovarajućim tekstualnim poljima.Za izračunavanje vjerovatnoće kliknite na padajući izbornik i odaberite tip intervala. Tada prilagodite rubove intervala u odgovarajućim tekstualnim poljima. To možete postići i pomičući tačke na x-osi grafa. U nekim je slučajevima moguće zadati i vjerovatnoću (kod jednostranih intervala), tada će kalkulator izračunati granicu intervala za zadanu vjerovatnoću.
 ISPITIVAČ FUN.

Ispitivač funkcija

Označite funkciju koju želite da analizirate. Zatim izaberite alat. U kartici Interval možemo specificirati interval u kojem će alat naći minimum, maksimum, nule itd. date funkcije.U kartici Tačke nekoliko tačaka funkcije je dato (korak se može promijeniti). U tim tačkama, možemo naći nagib itd.

AKCIJSKI ALATI

 KLIZAČ

Klizač

Kliknite na slobodnu površinu grafičkog prikaza kako biste izradili klizače za brojeve ili uglove. Dijaloški okvir tražit će određivanje intervala [min, max] i korak povećanja broja, odnosno ugla, kao i položaj i širinu klizača (u pikselima).
 prikaži sakrij polje

Polje za potvrdu za prikazivanje i skrivanje objekata

Kontrolni okvir koji nudi mogućnosti odabira objekata na koje želimo uticati iz kontrolnog okvira
 UMETNI DUGME

Umetni dugme

Kliknite na Grafički prikaz kako biste umetnuli dugme. U dijaloškom okviru koji se pojavio možete postaviti njegov natpis i skriptiranje Na klik.
 UMETANJE TEKST.POLJA

Umetni tekstualno polje

Kliknite na grafički prikaz i dobit ćete tekstualno polje. Pojavit će se dijaloški okvir u kojem možete postaviti natpis, te povezane objekte.

OPŠTI ALATI

 pomicanje graf prikaza

Pomjeranje površine za crtanje

Klikom na alat a zatim na površinu za crtanje pomjerajte je kako biste promijenili vidljivo područje.Pomoću ovog alata možete i rastezati koordinatne ose povlačeći ih mišem.
 UVEĆAJ

Povećanje

Kliknite bilo gdje na grafički prikaz kako biste ga povećali
 SMANJIVANJE

Smanjenje

Kliknite bilo gdje na grafički prikaz kako biste ga smanjili.
 pokaži sakrij obj

Prikaži / sakrij objekat

Kliknite na objekat kako biste ga pokazali odnosno sakrili nakon aktiviranja ovog alata.Promjena vidljivosti nastupa tek kada kliknete na neki drugi alat.
 POKAŽI SAKRIJ OZNAKU

Prikaži / sakrij oznaku

Kliknite na objekat kako biste pokazali odnosno sakrili njegovu oznaku.
 PRENOSITELJ OBLIKOVANJA

Prijenos izgleda

Ovaj alat vam omogućava prenošenje vizuelnih svojstava objekata (npr boja, veličina, oblik crte) s jednog objekta na nekoliko drugih. Označite objekat čija svojstva želite kopirati. Nakon toga kliknite na sve objekte kojimaćete pridijeliti ta svojstva.
 brisanje obj

Brisanje objekta

Kliknite na objekat koji želite obrisati.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Preduzetništvo

,, Ciljajte prema mjesecu! Čak iako ga promašite, završićete među zvijezdama. " Les Brown

Informatika

Word, Excel, Moodle i još ...

✿ РАДОСНА УЧИОНИЦА ✿

У ОВОЈ УЧИОНИЦИ РАСТУ НАЈЛЕПШИ ЦВЕТИЋИ, РАЗЛИЧИТИХ БОЈА И МИРИСА, А ИПАК ТОЛИКО СЛИЧНИ ДА НЕ МОГУ ЈЕДНИ БЕЗ ДРУГИХ!!! Ово је место за све учитеље, ученике, родитеље и оне који воле школу. На блогу можете пронаћи разне материјале о инклузији, као и све друге погодне за рад у разредној настави. Такође можете пронаћи и занимљиве фотографије и догађаје из школског живота, као и разне занимљиве идеје и презентације. Надам се да ће ова онлајн учионица бити место где ћете време увек проводити са осмехом...

ŠKOLSKI KUTAK

učiteljicadaniela.wordpress.com

Fizika koja se voli

Marina Petrovic

Dečiji kutak

Daje se na znanje ovde se ne prodaje znanje, ovo je kutak za vaspitanje, igranje i radovanje

Драмски кутак

кутак за учитеље

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Djordje Herceg

Programiranje u C#, GeoGebra i još ponešto

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Блог o настави

Зло је ко не зна, а учити се не да.

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Весела дружина

Настава српског за основце